Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de website: https://www.techgrow.nl
Techgrow is een onderdeel van J&B Electronics B.V.

Koper: Een ieder die een overeenkomst sluit of heeft gesloten met verkoper

Verkoper: TechGrow, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd en kantoorhoudende aan Laan van Waalhaven 167, 2497 GK, Den Haag, Nederland.

Overeenkomst: Elke tussen de koper en verkoper gesloten overeenkomst van koop en verkoop met betrekking tot de zaken die door Techgrow in het kader van haar normale ondernemingsuitoefening worden aangeboden.

1. Begrippen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en koper.
2. Op alle door de Webshop, met toepassing van deze Leveringsvoorwaarden, af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing.
3. De overeenkomst tot levering en afname komt tot stand door plaatsing van een bestelling via het bestelformulier op de website of per e-mail. Bestellingen worden per e-mail bevestigd.
4. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen de verkoper en haar kopers.

2. Prijzen en aanbiedingen
1. Alle genoemde prijzen op de website zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld. De BTW op de webshop aangeboden artikelen bedraagt 21%.
2. Alle aangeboden objecten op deze website zijn onder voorbehoud van prijs, uitvoering, leverbaarheid en levertijd. Alle gegevens zijn gebaseerd op de laatst bekende prijs en informatie. De Webshop is gerechtigd achteraf de opgegeven prijzen aan te passen.
3. Alle aanbiedingen van de Webshop zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald, dan wel anderszins is overeengekomen met koper.

3. Overmacht
1. In geval, ten gevolge van overmacht, de levering van de bestelde zaken onmogelijk is, wordt verkoper ontslagen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. In geval ten gevolge van overmacht vertraging optreedt in de levering, is verkoper ontslagen van zijn verplichtingen om binnen de aangegeven levertijd te leveren.
2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waarop verkoper geen invloed heeft of redelijkerwijs kan hebben.
3. De Koper is slechts bevoegd om tot ontbinding over te gaan, voor zover de Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, of vast is komen te staan dat nakoming niet binnen twee maanden mogelijk is.
4. Koper kan in geval van overmacht van verkoper geen vergoeding van de door hem geleden schade vorderen van verkoper.

4. Leveringen en betaling
1. De door verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
2. Levering vindt plaats in Nederland tenzij anders is overeengekomen en geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de goederen gereed zijn voor verzending aan koper.
3. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
4. Verkoper is gerechtigd verzendkosten in rekening te brengen.
5. Bestellingen die uit meerdere producten bestaan kunnen door de verkoper in delen worden geleverd en gefactureerd, waarbij éénmalig verzendkosten worden berekend.
6. Verkoper is gerechtigd haar leveringsverplichting aan koper op te schorten indien deze nog enige betalingsverplichting heeft aan verkoper, in het bijzonder betreffende openstaande facturen voor leveringen van verkoper aan koper.
7. Betaling van facturen dient te geschieden op de wijze en binnen de termijn zoals vermeld op de factuur.
8. Alle door verkoper krachtens overeenkomst aan koper geleverde goederen blijven eigendom van verkoper totdat alle bedragen die koper verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde goederen zijn voldaan.
9. In geval van ontbinding conform de algemene voorwaarden zal de ondernemer het bedrag dat koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
10. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan verkoper te melden.
11. In geval van wanbetaling van de koper heeft verkoper behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

5. Reclames en aansprakelijkheid
1. Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient koper de verkoper daarvan binnen zeven werkdagen na ontvangst schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen.
2. Indien is aangetoond dat de goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft verkoper de keuze de betreffende producten na retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
3. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien de goederen onbeschadigd zijn. De kosten voor deze retourzendingen zijn voor rekening van koper, tenzij anders is overeengekomen.
4. Een geschil wordt door de verkoper slechts in behandeling genomen, indien koper zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de verkoper heeft voorgelegd.
5. Verkoper zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de koper surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.
6. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden, ten gevolge van tekortkomingen in de door de verkoper geleverde zaken.
7. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden als gevolg van niet, verkeerde of niet tijdige levering door verkoper.

6. Overige bepalingen
1. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien vooraf overeengekomen tussen verkoper en koper.
2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en/of een leveringsovereenkomst met verkoper zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

© Copyright 2013, Techgrow.